?

Log in

Maschinenfest - Dromen van een loner [entries|archive|friends|userinfo]
NL poetry

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Maschinenfest [Oct. 10th, 2006|01:59 pm]
NL poetry
Ging echt goed los daar in Duisterland!

Ik heb daar onder andere Winterkalte, antigen shift, mono no aware, cdatakill, bong-ra, hypnoskull(!!), mimetic en needle sharing gezien. This morn omina heb ik helaas gemist omdat ik in slaap was gevallen en hysteresis schijnt ook tof te zijn geweest maar toen stonden we nog ergens in de file bij breda. Ik wou dat ik wat foto's kon laten zien maar ik heb geen fototoestel.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: allegorolio
2006-10-11 04:34 pm (UTC)
ja aankomende keer ben ik tuurlijk wel in het lab, dan is het afscheidsfeest..
(Reply) (Parent) (Thread)