?

Log in

William Bouguereau 30 november 1825 - 19 augustus 1905 - Dromen van een loner [entries|archive|friends|userinfo]
NL poetry

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

William Bouguereau 30 november 1825 - 19 augustus 1905 [Dec. 12th, 2006|03:58 pm]
NL poetry


William Bouguereau - Le Ravissement de Psyche (1895)


Tijdens zijn leven werd William Bouguereau beschouwd als een van de beste schilders van de wereld. Tijdens zijn gehele artiesten leven exposeerde hij tijdens de "Salon de Paris", waar de high culture van die tijd werd tentoongesteld. Schilders van de in die tijd opkomende impressionistische stroming werden veelal geweigerd om hier te exposeren, werden ze wel toegelaten dan kregen zij de slechte plaatsen toegewezen. Ook Bouguereau was fel tegen deze nieuwe stromingen binnen de schilderkunst. Na zijn dood is Bouguereau in diskrediet geraakt en in zijn geheel uit beeld geraakt, hij verscheen zelfs niet meer in encyclopedieën. De oorzaak hiervoor moet waarschijnlijk worden gezocht bij lastercampagnes die door nieuwere kunstcritici waren gestart omdat deze zijn verzet tegen de nieuwe richtingen in de schilderkunst niet konden vergeven. Het was waarschijnlijk tevens zo dat de eerste wereldoorlog de publieke interesse voor romantische schilderkunst liet omslaan naar een expressionistischer wereldbeeld.

Werden zijn werken tijdens zijn leven veelal voor hoge bedragen door (Amerikaanse) miljonairs gekocht in 1960 brachten ze niet meer op dan 500 tot 1500 dollar. Vanaf dat moment is er wel een groeiend her-interesse in deze schilder die tot uiting komt in de bedragen die voor zijn schilderijen worden neergelegd. In 1998 1,4 mlj, 1999 1,76 mlj en 2,67 mlj, 2000 3,52 mlj. En alhoewel kwaliteit zeker niet gemeten dient te worden aan wat men voor een schilderij betaalt is deze extreme toename wel sprekend voor toenemende erkenning van het talent van deze schilder.

Vandaag de dag kan worden gesteld dat Bouguereau een echte meester was en veel kunstcritici en historici scharen Bouguereau dan ook in het rijtje van Europese grootmeesters als o.a. Michelangelo, Carravaggio en Rembrandt. Waarvan over Rembrandt nog kan worden gezegd dat zijn roem aan het eind van zijn leven en na zijn dood ook aan een lastercampagne ten onder is gegaan, en dat herkenning en waardering voor zijn schilderkunst pas een kleine honderd jaar later weer nieuw leven werd ingeblazen.


Afbeeldingen afkomstig van http://www.artrenewal.org

linkReply