?

Log in

No account? Create an account
DUS: Mischien ga ik naar east-tek morgen - Dromen van een loner [entries|archive|friends|userinfo]
NL poetry

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 13th, 2006|11:20 pm]
NL poetry

DUS:
Mischien ga ik naar east-tek morgen
linkReply

Comments:
[User Picture]From: _siri
2006-07-13 11:11 pm (UTC)
yeah! paar mensen die ik ken zijn vandaag ernaartoe vertrokken.
Ga denk ik ook ooit nog eens een teknival doen. Gewoon. Ooit.
(Reply) (Thread)