?

Log in

No account? Create an account
Maschinenfest - Dromen van een loner [entries|archive|friends|userinfo]
NL poetry

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Maschinenfest [Oct. 10th, 2006|01:59 pm]
NL poetry
Ging echt goed los daar in Duisterland!

Ik heb daar onder andere Winterkalte, antigen shift, mono no aware, cdatakill, bong-ra, hypnoskull(!!), mimetic en needle sharing gezien. This morn omina heb ik helaas gemist omdat ik in slaap was gevallen en hysteresis schijnt ook tof te zijn geweest maar toen stonden we nog ergens in de file bij breda. Ik wou dat ik wat foto's kon laten zien maar ik heb geen fototoestel.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: _siri
2006-10-11 11:22 am (UTC)
Winterkalte en Hyknoskull!GAAF! vandaar dat je dus niet in het lap was =)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: allegorolio
2006-10-11 04:34 pm (UTC)
ja aankomende keer ben ik tuurlijk wel in het lab, dan is het afscheidsfeest..
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: allegorolio
2006-10-11 04:35 pm (UTC)
ow en siri, ik wou even zeggen dat ik net even op msn was :P
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: _siri
2006-10-12 07:55 am (UTC)
Ehm I know , we hadden een zeer boeiend diepgaand gesprek van 1 zin ennnnnnn opeens was je weg :p
(Reply) (Parent) (Thread)